Leerlingdossier

Alle schoolresultaten van het kind worden bijgehouden in een persoonlijk (digitaal) dossier.

Aan dit dossier worden tevens alle verslagen van bijvoorbeeld logopedist, fysiotherapeut, speltherapeut en orthopedagogen toegevoegd. Dit dossier is toegankelijk voor leerkrachten, remedial teachers en interne begeleiders. De ouders hebben het recht tot inzage in het leerling-dossier onder toezicht van een afgevaardigde van school. Hiervoor kan de ouder een verzoek indienen bij de directie. Het is ouders niet toegestaan om gegevens uit de dossiers te halen of te wijzigen. Wanneer het kind uitstroomt naar bijvoorbeeld een andere basisschool, een school voor speciaal basisonderwijs of het voortgezet onderwijs verstrekken wij deze scholen informatie uit het leerling-dossier over de ontwikkeling in de voorgaande jaren. Wij maken hiervan een onderwijskundig rapport. Het leerling-dossier wordt na uitstroom van de leerling nog 5 jaar in ons archief bewaard.

Er kunnen zich verschillende situaties voordoen, waarin derden informatie over een leerling inwinnen bij de school. Dit kan zijn de leerplichtambtenaar, de schoolarts of schoolverpleegkundige, maar ook een onderzoeksinstantie zoals de schoolbegeleidingsdienst , een ziekenhuis of een opvoedkundige instantie zoals Jeugdzorg. Informatie aan overheidsinstanties, voor zover wettelijk voorgeschreven, wordt altijd verstrekt. Informatie aan andere instanties of personen ten aanzien van kinderen wordt beperkt tot het strikt noodzakelijke. Daarbij zal voorop staan dat informatieverstrekking het kind niet  mag schaden. Als externe deskundigen informatie willen hebben m.b.t. gegevens uit het leerling-dossier, informeren wij de ouders hierover.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.