Medezeggenschap

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan dat de belangen behartigt van iedereen die betrokken is bij de school (leerlingen, ouders en personeel). Onze MR bestaat uit zes gekozen leden: drie ouders en drie personeelsleden. De leden van de MR hebben zitting voor een periode van 3 jaar en kunnen nogmaals herkozen worden. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie over allerlei zaken die de school betreffen. Deze vorm van inspraak is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) uit 2006 en uitgewerkt in het MR-reglement.

De MR adviseert de directie onder andere over:

  • voorgenomen fundamentele wijzigingen in de schoolorganisatie of het onderwijsprogramma
  • vakantieregeling
  • nieuwbouw of belangrijke verbouwing
  • deelname aan onderwijskundige projecten
  • zaken betreffende veiligheid en gezondheid op school
  • beleid t.a.v. toelaten of verwijderen van leerlingen

De directie heeft instemming van de MR nodig bij voorgenomen besluiten over:

  • schoolplan, schoolgids en zorgplan
  • huishoudelijk reglement
  • regeling bescherming persoonsgegevens van personeel, ouders en leerlingen
  • inrichting van tussenschoolse opvang (TSO)
  • beleid t.a.v. voorzieningen voor de leerlingen

Via de oudergeleding in de MR hebben ouders dus invloed bij onderwerpen die ouders en kinderen aangaan.. Ouders uit de MR spelen een rol bij de selectie van nieuwe leerkrachten door deelname in de sollicitatiecommissie.

Ouders en teamleden hebben ook inspraak in het beleid van het overkoepelend schoolbestuur: Kalisto.           Dit gebeurt via vertegenwoordiging van 1 ouder en 1 personeelslid van De Notenbalk in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Kalisto.

In deze GMR zitten ouders en personeelsleden namens alle 16 aangesloten scholen.

Op de schoolwebsite (www.bsdenotenbalk.nl) is actuele informatie van de MR te vinden.

Verder lezen?

 • WMS: http://www.infowms.nl/
 • De complete tekst van het Reglement (G)MR is in te zien via de MR-leden
 •  Vragen?
Oudergeleding Personeelsgeleding
Kelly Engbrocks Laura van der Kemp (GMR)
Patrick Poelwijk André Klarenbeek
Jan Willem Koldenhof (GMR) Rianne Gresnigt

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.