Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van iedereen die betrokken is bij de school: leerlingen, ouders en personeel. Onze MR bestaat uit zes gekozen leden: drie ouders en drie personeelsleden. De leden van de MR hebben zitting voor een periode van 3 jaar en kunnen nogmaals herkozen worden.

Wie zitten er in de MR?

Patrick Poelwijk (voorzitter)
Vader van Tygo uit groep 4 en Senna uit groep 3

Kelly Engbrocks
Moeder van Bodil uit groep 4

Brigitta Krisman 
Moeder van Stefan uit groep 7, Lotte uit groep 5 en Jasper uit groep 4

André Klarenbeek (secretaris)
Leerkracht groep 4

De volgende leerkrachten hebben een roulerende functie binnen de MR:
Sandra Kempen leerkracht groep 1/2b, Brenda van Bussel leerkracht groep 3 en RT en Mieke Freyee leerkracht groep 7.

De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie over allerlei zaken die de school betreffen. Deze vorm van inspraak is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) uit 2006 en uitgewerkt in het MR-reglement.

De MR adviseert de directie onder andere over:
  • voorgenomen fundamentele wijzigingen in de schoolorganisatie of het onderwijsprogramma
  • vakantieregeling
  • nieuwbouw of belangrijke verbouwing
  • deelname aan onderwijskundige projecten
  • zaken betreffende veiligheid en gezondheid op school
  • beleid t.a.v. toelaten of verwijderen van leerlingen
De directie heeft instemming van de MR nodig bij voorgenomen besluiten over:
  • schoolplan, schoolgids en zorgplan
  • huishoudelijk reglement
  • regeling bescherming persoonsgegevens van personeel, ouders en leerlingen
  • beleid t.a.v. voorzieningen voor de leerlingen

Via de oudergeleding in de MR hebben ouders dus invloed bij onderwerpen die ouders en kinderen aangaan. Bijvoorbeeld bij het kiezen van de nieuwe taalmethode heeft de MR een adviserende rol gehad. Ouders uit de MR spelen een rol bij de selectie van nieuwe leerkrachten, door deelname in de sollicitatiecommissie. Andere zaken zijn het meedenken over het sponsorbeleid, het Arbobeleid en het mede ontwikkelen en uitvoeren van de tevredenheidsenquête onder ouders.

Ouders en teamleden hebben ook inspraak in het beleid van het overkoepelend schoolbestuur: Kalisto. Dit gebeurt via vertegenwoordiging van 1 ouder en 1 personeelslid van De Notenbalk in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Kalisto. In deze GMR zitten ouders en personeelsleden namens alle 16 aangesloten scholen.

Vergadering bijwonen?

Vergaderingen van de MR zijn openbaar. Als u als ouder een vergadering wilt bijwonen dan kan dit. Meld u zich aan via mr@www.bsdenotenbalk.nl.

Verder lezen?

Wet Medezeggenschap op Scholen: http://www.infowms.nl/

Vragen?

Benader een van de MR-leden of stuur een e-mail naar: mr@www.bsdenotenbalk.nl.

Vergaderdata MR staan in de schoolagenda.
Actuele stukken uit de MR:

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.