Ouderraad

Zaken in het belang van de school, zoals het welzijn van de leerlingen, de organisatie van speciale activiteiten in ons jaarprogramma en de betrokkenheid van ouders bij de school vormen de agendapunten voor het overleg van onze Ouderraad. Dit is een vereniging voor en door ouders. De ouderraad is een intermediair tussen ouders en schoolleiding. De Ouderraad (OR) is het dagelijks bestuur van de oudervereniging. Zodra u uw kind aanmeldt op ‘de Notenbalk’, bent u automatisch lid geworden van de oudervereniging.

De statuten van de oudervereniging zijn notarieel vastgelegd en op aanvraag verkrijgbaar. Aan het begin van het schooljaar is de jaarvergadering van de oudervereniging. In deze vergadering wordt het jaarverslag gepresenteerd en het financiële jaarverslag en de begroting vastgesteld. Op de jaarvergadering worden de leden van de ouderraad voor drie jaar benoemd en de hoogte van de ouderbijdrage bepaald. Een zestal ouders vormt het bestuur. In het dagelijkse spraakgebruik wordt met de OR vaak het door de leden gekozen bestuur van de oudervereniging bedoeld. Het bestuur vervult onder meer de functie van Ouderraad en is adviesorgaan voor de MR. De OR en MR stemmen daartoe hun vergaderingen af en er vindt overleg plaats tussen OR en MR.

Het meest bekende werk van de Ouderraad bestaat uit de hulp die zij bieden bij allerlei activiteiten die gedurende het schooljaar georganiseerd worden:de schoolreisjes, het schoolproject, het sinterklaasfeest, de kerstviering, het carnaval, de paasviering, de eerste communie, de avondvierdaagse, het afscheid van groep 8 en allerlei andere hand- en spandiensten. De ouderraad int de vrijwillige ouderbijdrage (voor schooljaar 2017/2018 is dit €45,-) en heeft daarmee de beschikking over een budget waarmee activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, Kerst- en Paasvieringen, schoolreisjes, e.d. worden betaald.

Via de Info blijft u op de hoogte van de werkzaamheden van de Ouderraad. Al uw ideeën en opmerkingen zijn welkom. U kunt hiervoor gebruik maken van ons postvak in de teamkamer of mailen naar de ouderraad ouderraad@bsdenotenbalk.nl.

notulen website OR 06-03-2018

notulen OR 16-01-2018

notulen website OR 13-11-2017

notulen OR 04-09-2017

Kapitaaloverzicht oudervereniging en oud papier actie

Exploitatie oudervereniging schooljaar 2016-2017 en begroting 2017-2018

Agenda jaarvergadering 2017

Jaarverslag 2016-2017

Notulen ALV 2016

Notulen OR 19-06-2017

Notulen 11 mei 2017

Notulen 06 maart 2017

Notulen Algemene ledenvergadering 2016

Notulen 14 november 2016

Notulen 5 september 2016

 

De ouderraad bestaat uit:

Voorzitter Nils van Wees
Secretaris Jolanda Brouwer
Penningmeester Patricia van der Grift
Algemeen lid Margreet van der Does
Algemeen lid Denise Tomassen
Algemeen lid Quirine Faber
Algemeen lid Kareliene Pouw
 E-mailadres ouderraad@bsdenotenbalk.nl

 

 

 

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.