Protocol informatievoorziening aan gescheiden ouders

Protocol betreffende informatievoorziening aan gescheiden ouders

opgesteld met medewerking van een juridisch adviseur

Ouder is de juridische vader of moeder van het kind.

 Inschrijving kind waarvan de ouders de relatie verbroken hebben Bij inschrijving van een kind, waarvan de ouders de relatie verbroken hebben, wordt aangegeven in welke gezinssituatie de leerling opgroeit en bij wie het ouderlijk gezag berust. De contactgegevens van beide ouders worden aan de school verstrekt. Indien de contactgegevens van  een van beide ouders niet bekend is bij de inschrijvende ouder, dan wordt dit gemotiveerd aangegeven. De ouders stellen aan de school een recent afschrift uit het gezagsregister ter beschikking. Indien van toepassing wordt de school op de hoogte gesteld van gemaakte afspraken tussen ouders in het kader van het ouderschapsplan dan wel anderszins. Tevens stellen de ouders de school op de hoogte van alle andere relevante zaken.

Ingeschreven kind waarvan de ouders de relatie verbreken

Indien een kind reeds op school ingeschreven staat en de ouders de relatie verbreken, dan stellen de ouders de school daarvan zo spoedig mogelijk in kennis onder vermelding van de nieuwe gezinssituatie, de gezagsrelatie, de contactgegevens van beide ouders en, indien van toepassing, de gemaakte afspraken tussen ouders in het kader van het ouderschapsplan dan wel anderszins. De ouders stellen aan de school een recent afschrift uit het gezagsregister ter beschikking. Tevens stellen de ouders de school op de hoogte van alle andere relevante zaken.

Wijzigingen

Ouders brengen de school zo spoedig mogelijk op de hoogte van wijzigingen aangaande de gezinssituatie, de gezagsrelatie, de contactgegevens, de gemaakte afspraken en andere relevante informatie. Bij wijzigingen in de gezagsrelatie stellen de ouders een recent afschrift uit het gezagsregister ter beschikking.

Onduidelijkheid bij de school dan wel betwisting door een van de ouders

In geval van onduidelijkheid bij de school dan wel betwisting door een van de ouders over onder meer de gezinssituatie, gezagsrelatie en gemaakte afspraken kan de school bewijsstukken opvragen, waaronder de beschikking van de (kinder)rechter, uittreksel uit het gezagsregister, afschrift van relevante passages uit het ouderschapsplan. Ouders stellen deze stukken zo spoedig mogelijk ter beschikking van de school.

Neutrale positie school

In geval van een verbroken relatie tussen ouders, neemt de school jegens hen beiden een neutrale positie in. Zij richt zich primair op haar pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid jegens het kind.

Gezamenlijk gezag

Informatie

In geval van gezamenlijk gezag hebben beide ouders recht op dezelfde informatie.De school gaat er vanuit dat ouders informatie over hun kind met elkaar delen in geval van een verbroken relatie.Een uitzondering kan door de school worden gemaakt indien wordt gevreesd voor de veiligheid van een leerling of personeelslid of als het verstrekken van informatie anderszins niet in het belang is van het kind. Voor zover informatie over alledaagse gebeurtenissen op school en organisatorische zaken slechts van belang moeten worden geacht voor de dagelijkse zorg van het kind, zal de school deze informatie in beginsel alleen verstrekken aan de ouder die belast is met de dagelijkse zorg voor het kind.

De informatieverstrekking omvat tenminste:

  • de schoolgids en de nieuwsbrieven;
  • de rapporten/toetsresultaten van de leerling in kwestie;
  • handelingsplannen van de leerling in kwestie;
  • overige relevante informatie over de leerling;
  • uitnodigingen voor ouderavonden en op ouders gerichte schoolactiviteiten, dan wel activiteiten waarbij ouderparticipatie vanuit de school gewenst is;
  • inzage in de door de school vastgelegde persoonsgegevens, waaronder het leerlingendossier.
  • Informatie per e-mail gaat naar beide ouders, losbladige informatie gaat 1x mee met het kind. Ouders informeren elkaar

 

Belangrijke beslissingen

Bij belangrijke, richtinggevende beslissingen aangaande hun kind worden in beginsel beide ouders geconsulteerd en om toestemming gevraagd.

 Rapportgesprekken

Het rapportgesprek betreft een gezamenlijk gesprek voor beide ouders.

Ouderavond

Beide ouders zijn welkom tijdens een algemene ouderavond.

Ouderactiviteiten

In beginsel hebben beide ouders het recht ouderactiviteiten uit te voeren.

Eenhoofdig gezag

Informatie van ouder tot ouder

Er is een verplichting van ouder tot ouder om informatie te verstrekken. Op grond van artikel 1:377b van het Burgerlijk Wetboek behoort de met het gezag belaste ouder de niet met het gezag belaste ouder op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon van het kind en deze te raadplegen over daaromtrent te nemen beslissingen. Het is dus de bedoeling dat de ouder die niet met het gezag is belast de informatie krijgt van de met het gezag belaste ouder.

Informatie van school op verzoek

De school heeft echter ook een eigen informatieplicht naar de niet met het gezag belaste ouder op grond van artikel 1:377c van het Burgerlijk Wetboek. De niet met het gezag belaste ouder ontvangt op verzoek informatie over belangrijke feiten en omstandigheden die de persoon van het kind of diens verzorging en opvoeding betreffen.

Uitzondering informatieplicht

Er zijn er twee uitzonderingen op de informatieplicht. Ten eerste de school zou de informatie ook niet aan de met het gezag belaste ouder verstrekken. Ten tweede het verstrekken van informatie is niet in het belang van het kind.  Bij de beslissing over het verstrekken van informatie aan een niet met het gezag belaste ouder maakt de school een afweging of verstrekking van die informatie al dan niet strijdig is met het belang van het kind. Een afgewezen verzoek om informatie wordt gemotiveerd.

Informeren van de met het gezag belaste ouder

De met het gezag belaste ouder zal van het informatieverzoek en de gegeven informatie op de hoogte worden gebracht door de school.

 Nieuwe partners

In principe verstrekt de school geen informatie aan nieuwe partners, tenzij beide ouders schriftelijk met de informatieverstrekking instemmen. Op dit uitgangspunt gelden twee uitzonderingen. Ten eerste de situatie dat de nieuwe partner het kind bij het brengen of halen geïnformeerd wordt aangaande alledaagse gebeurtenissen op school en organisatorische zaken. Ten tweede de situatie waarin de nieuwe partner op grond van de Wbp en het EVRM recht op informatie heeft.

Nieuwe partners zijn alleen welkom bij rapportgesprekken, indien de andere ouder hiertoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. Uitgezonderd is de situatie dat de nieuwe partner op grond van de Wbp en het EVRM het recht heeft hierbij aanwezig te zijn.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.