Sponsoring

Extra middelen voor het bekostigen van middelen en voorzieningen die niet uit de reguliere rijks- en gemeentelijke vergoedingen betaald kunnen worden zijn uiteraard van harte welkom. Sponsoring kan gebeuren door adverteren op onze website, vrijwillige giften en sponsoring van activiteiten (materieel en financieel)

Onze school is gebonden aan een landelijke overeenkomst over sponsoring met als doel dat scholen op een verantwoorde wijze met sponsoring omgaan als ze daarmee te maken krijgen. Onze school dient zich aan deze overeenkomst te houden.

Enkele voorwaarden die in het beleid zijn vastgelegd zijn:

  • Geen strijdigheid met onze opvoeding- en onderwijsdoelen
  • In overeenstemming met goede smaak en fatsoen
  • Geen strijdigheid met de onafhankelijkheid van de school
  • Uitvoering van het beleid ligt in handen van de directie.
  • Elke aanvraag dient in onze medezeggenschapsraad aan de orde te komen.

Mocht u meer willen weten of in staat zijn om bijvoorbeeld via uw werk of bedrijf de school extra financieel te ondersteunen dan kunt u contact opnemen met de Stichting Vrienden van de Notenbalk of op de site van de Stichting kijken www.vriendenvandenotenbalk.nl.

Bankrekening: Vrienden van De Notenbalk, rek.nr. 15.38.15.094

Gezien de krappe budgetten is elke bijdrage welkom, mits passend binnen ons sponsorbeleid.

 

Sponsorcommissie:

vacature voorzitter
vacature secretaresse
Tom Groenendaal penningmeester
Carelle Vos en Conrad Eichberger werving van sponsoren
Tonny Goes namens team en directie

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.